REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRIMAMODA.COM.PL

Regulamin Sklepu Internetowego PRIMAMODA.COM.PL

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl jest prowadzony przez PRIMA MODA Spółka Akcyjna, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, e-mail: shop@primamoda.com.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000271081, NIP: 897-16-48-802, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 PLN (dalej: „Spółka” lub „Sprzedawca” lub „Primamoda”).

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Prima Moda S.A., ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław

Adres poczty elektronicznej: shop@primamoda.com.pl czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego;
 2. Klient - osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia dokonywane przez nią czynności wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu;
 3. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, służąca do składania Zamówień oraz do zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji w Sklepie Internetowym;
 4. Sklep stacjonarny Spółki – lokale, w którym Spółka prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży Klientom Towarów, usytuowane w centrach handlowych, galeriach handlowych na terenie całej Rzeczpospolitej Polski, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.primamoda.com.pl;
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.);
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
 9. Sklep Internetowy– prowadzony przez Spółkę serwis internetowy dostępny pod domeną www.primamoda.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, mający zastosowanie do umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Spółką;
 11. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 12. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;
 13. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży, określającą istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich cenę.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.primamoda.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  3. zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Posiadanie przeglądarki internetowej:
   1. Internet Explorer w wersji 11.x lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 53.x lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
   3. Google Chrome w wersji 58.x lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
   4. Apple Safari 9.x lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  2. Minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 x 800 pikseli.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Z chwilą naciśnięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Konsument składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).
 9. Spółka zapewnia Klientom udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w formie podstrony poprzedzającej złożenie Zamówienia przez Klienta. Informacje te obejmują w szczególności:
  1. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
  2. dokładne dane identyfikujące Spółkę;
  3. adres siedziby Spółki, adresie poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu;
  4. adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c) powyżej;
  5. łączną cenę za Towar wraz z podatkami;
  6. koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. sposób i termin zapłaty;
  8. sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurę rozpatrywania reklamacji;
  9. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  10. koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które ponosi Konsument oraz koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  11. brak prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  12. obowiązek Spółki dostarczenia rzeczy bez wad;
  13. istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
  14. minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży;
  15. możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 10. Spółka umożliwia dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.primamoda.com.pl, z możliwością pobrania go na trwały dysk komputera oraz sporządzenia jego wydruku.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji Konta, ani logowania do Konta. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozpoczęcie składania zamówienia może - według wyboru Klienta - nastąpić za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez konieczności zakładania Konta.
 3. Spółka świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.primamoda.com.pl
 4. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość:
  1. śledzenia historii zamówień,
  2. śledzenia statusu złożonego zamówienia,
  3. ponowienia poprzedniego zamówienia, pod warunkiem dostępności danego produktu.
 7. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu linka na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.primamoda.com.pl/logowanie lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i nr telefonu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usług marketingu i promocji Spółki, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Spółkę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta, zawierająca m.in. link do aktywacji Konta. Jedynie aktywacja Konta przy użyciu tego linku powoduje utworzenie Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 10. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@priamomoda.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 12. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 13. Spółka może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta ze Sklepu internetowego.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 16. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w szczególności odmówić realizacji złożonego Zamówienia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.
 17. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Spółki.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 19. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Spółki,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.primamoda.com.pl, dokonać wyboru interesującego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym podatków, kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy i jej miejsce,
  5. czasu dostawy,
  6. dokładnych danych Sprzedawcy i sposobu porozumiewania się z Klientem.
 5. Podana w Zamówieniu łączna cena zamawianych Towarów wraz z należnymi podatkami oraz kosztami dostawy Towarów stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Po złożeniu Zamówienia Spółka ma obowiązek uzyskać od Klienta zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną ;w pkt 5 powyżej.
 7. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji przez Klienta bezpośrednio przez złożeniem Zamówienia, a ponadto podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową Sprzedaży ze Spółką i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta lub w formularzu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia  oraz informującą o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. 
 10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia, tj. z chwilą przyjęcia oferty Klienta przez Spółkę. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9 wraz z załącznikami w formacie pdf: treści Regulaminu, pouczeniu o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i innych informacji, o których mowa w punkcie II.9.
 11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 12. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są:
  1. E-mail - shop@primamoda.com.pl
  2. Adres korespondencyjny - Prima Moda SA (sklep internetowy), ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław

V Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny (przy czym Klient nie ma możliwości łączenia poniższych sposobów zapłaty w ramach jednego zamówienia):
  1. przelewem na numer konta bankowego 38 1050 1025 1000 0090 3164 2342 (bank ING Bank Śląski S.A.),
  2. za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych PayU – dostępna jest wówczas opcja e-przelewu, zapłaty kartą debetową lub kartą kredytową, kontem PayU,
  3. za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych i-moje – dostępna jest wówczas opcja e-przelewu, zapłaty kartą debetową lub kartą kredytową,
  4. za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych Twisto – dostępna jest wówczas opcja e-przelewu po 21 dniach od dokonania zakup

VI Sposób, termin i koszty dostawy Towarów

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych, jak i prawnych.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, tj.:
  1. przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. lub
 4. Koszty dostawy szczegółowo zostały określone na podstronie Wysyłka i płatność. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie przekroczy 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania dokonanej przez Klienta płatności na koncie Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przelewem na numer konta bankowego wskazany w zakładce Wysyłka i płatność lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych PayU (zapłata e-przelewem, kartą płatniczą, kontem PayU) lub przy użyciu karty kredytowej, chyba, że Klient wybrał opcję płatności, jako: „płatność za pobraniem”, wówczas Czas realizacji Zamówienia liczony jest od daty dokonania przez Klienta Zamówienia, co potwierdzone zostanie w wiadomości e-mailowej wysłanej do Klienta
 6. W przypadku przedłużenia się czasu realizacji zamówienia powyżej terminu określonego w pkt VI.5. Klientowi przysługuje prawo do anulowania zamówienia, w sposób wskazany w pkt VII Regulaminu. W przypadku anulacji zamówienia opłaconego Klientowi zostaną zwrócone wszystkie środki wpłacone na konto Spółki w terminie do 14 dni od dnia anulacji zamówienia.

VII Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

(Nowy regulamin dotyczący polityki zwrotów Prima Moda S.A będzie respektowany od dnia 18.03.19. Zmiana będzie dotyczyła prawa o odstopienie od umowy z mozliwych 30 dni na ustawowe 14 dni. Będąc naszym Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym Prima Moda w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno lub umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym objąłeś w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część albo w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.)

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4 poniżej, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 1 powyżej wymaga:
  1. złożenia oświadczenia na piśmie wysyłania go na adres Prima Moda„Zwrot” ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław, Salon Prima Moda lokal O25lub
  2. złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: shop@primamoda.com.pl. lub
  3. złożenia pisemnego oświadczenia i pozostawienia go w jednym ze Sklepów stacjonarnych Spółki. Aktualna lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie https://www.primamoda.com.pl/wymiana-i-zwroty
 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia. Wzór formularza odstąpienia oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 znajduje się również na stronie www.primamoda.com.pl/wymiana-i-zwroty. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Prima Moda„Zwrot” ul. ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław, Salon Prima Moda lokal O25 lub w jednym ze Sklepów stacjonarnych Spółki. Aktualna lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie https://www.primamoda.com.pl/wymiana-i-zwroty
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, o której mowa w ust. VII.2, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru. 
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na podstronie Wysyłka i płatność, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Prima Moda„Zwrot”ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław, Salon Prima Moda lokal O25  lub przekazanie Towaru w wybranym przez Konsumenta Sklepie stacjonarnym Spółki. Aktualna lista sklepów przyjmujących zwroty znajduje się na stronie https://www.primamoda.com.pl/wymiana-i-zwroty
 10. Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę.
 11. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem zwrot środków zostanie dokonany jedynie na nr konta bankowego wskazanego przez Klienta.
 13. Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 14. Klient, który złożył zamówienie z opcją płatności za pobraniem ma prawo do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy zakupu) do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z zamówionym towarem. W celu przekazania oświadczenia woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać je droga mailowana adres shop@primamoda.com.pl w treści maila wskazując numer zamówienia. W tym celu Klient może także posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VIII Procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących Towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. 
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży ze względu na wadę Towaru, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad, usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, obniżyć cenę towaru lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi Towaru.
 11. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub przyznanych na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: PRIMA MODA S.A. Dział Obsługi Klienta,ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław, Salon Prima Moda lokal O25 lub na adres e-mail: dok@primamoda.com.pl.
 12. Szczegółowy opis procedury rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów znajduje się na podstronie: www.primamoda.com.pl/reklamacje

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Spółka zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 4. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Spółce mailowo pod adres admin@primamoda.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 6. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

X. Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest PRIMA MODA Spółka Akcyjna,ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa.
 2. Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Prima Moda S.A., ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław. Adres poczty elektronicznej: rodo@primamoda.com.pl.
 3. Administrator przetwarzana dane osobowe Klientów przekazane w czasie procesu dokonania zakupów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez PRIMA MODA Spółka Akcyjna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w celu realizacji złożonego Zamówienia, Umowy Sprzedaży, obsługi procesu reklamacji, rękojmi i gwarancji.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia). Klient ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Klient nie będzie mógł otrzymywać newslettera i innych informacji handlowych. Szczegółowe regulacje dotyczące wysyłki newsletterów znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.
 6. Dane osobowe Klienta są przetwarzane również w celu:
  1. przekazania danych osobowych Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. przekazania danych osobowych Klientów do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 7. W przypadku realizacji dostawy Towarów za pośrednictwem kuriera, firm kurierskich dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego Towaru.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Klienta możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 5 i 6, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o.
 9. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych
 10. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 11. Dane osobowe każdego Klienta będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów tj. na czas realizacji i rozliczeń w zakresie Zamówienia, Umowy, przez cały okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, jak również przez okres, przewidziany prawem w jakim Klient lub Spółka dochodzić mogą roszczeń w tym wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, Umowy, gwarancji rękojmi.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania od Spółki dostępu do danych osobowych
  2. żądania od Spółki sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Spółki usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych Klienta na jego życzenie.
 13. Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez list wysłany poczty tradycyjnej na adres: Prima Moda S.A., ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław lub e-mail wysłany na adres poczty elektronicznej: rodo@primamoda.com.pl
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 16. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
 17. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.
 18. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania jego danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy.
 19. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 20. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 21. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 22. Klient może wnieść sprzeciw lub żądać usunięcia danych w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji Zamówienia i Umowy lub obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 23. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 24. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 25. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 26. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 27. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Prima Moda, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Prima Moda:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Prima Moda przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
 5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ww Wrocławiu: http://wiih.ibip.wroc.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 
 8. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. 
 9. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Prima Moda S.A. do kontaktu z Klientami: shop@primamoda.com.pl
 10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 
 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.primamoda.com.pl, w siedzibie Spółki oraz w Sklepach stacjonarnych. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. 
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.primamoda.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta lub Newslettera zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Spółce - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu. 
 13. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
place_icon Salony search_icon Szukaj favourite_icon Ulubione account_icon Konto card_icon Koszyk
Do góry