REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRIMAMODA.COM.PL z dnia 11.01.2017

 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl jest prowadzony przez PRIMA MODA Spółka Akcyjna, ul. Dygata 4/7, 01-748 Warszawa, tel.: +48 660 422 322, e-mail: shop@primamoda.com.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000271081, NIP: 897-16-48-802, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 PLN (dalej: „Spółka” lub „Sprzedawca”).

 Adres korespondencyjny:

PRIMAMODA
Parafialna 27,
52-233 Wrocław

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego;

2. Klient  - osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia dokonywane przez  nią czynności wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu;

3. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, służąca do składania Zamówień oraz do zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji w Sklepie Internetowym;

4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121  ze zm.);

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm. );

7. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze m.)

8. Sklep Internetowy– prowadzony przez Spółkę serwis internetowy dostępny pod domeną www.primamoda.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, mający zastosowanie do umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Spółką;

10. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu;

11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży, określającą istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.primamoda.com.pl 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c)  zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      Posiadanie przeglądarki internetowej:

a. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b. Mozilla Firefox w wersji 24.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c. Google Chrome w wersji 29.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
d. Apple Safari 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

b)      Minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 x 800 pikseli.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Z chwilą naciśnięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Konsument składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).

2.9. Spółka zapewnia Klientom udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w formie podstrony poprzedzającej złożenie Zamówienia przez Klienta. Informacje te obejmują w szczególności:

a) główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

b) dokładne dane identyfikujące Spółkę;

c) adres siedziby Spółki, adresie poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu;

d) adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c) powyżej;

e) łączną cenę za Towar wraz z podatkami;

f) koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

g) sposób i termin zapłaty;

h) sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurę rozpatrywania reklamacji;

i) sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

j) koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które ponosi Konsument oraz koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

k) brak prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

l) obowiązek Spółki dostarczenia rzeczy bez wad;

m) istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;

n) minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży;

o) możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

2.10. Spółka umożliwia dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.primamoda.com.pl, z możliwością pobrania go na trwały dysk komputera oraz sporządzenia jego wydruku.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Rozpoczecie składania zamówienia może - według wyboru Klienta - nastąpić za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez koniecznosći zakładania Konta

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu wraz z podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.


3.4. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Spółki.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
w ramach witryny usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Spółki,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.primamoda.com.pl, dokonać wyboru interesującego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym podatków, kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) dokładnych danych Sprzedawcy i sposobu porozumiewania się z Konsumentem.

4.5. Podana w Zamówieniu łączna cena zamawianych Towarów wraz z należnymi podatkami oraz kosztami dostawy Towarów stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Spółka ma obowiązek uzyskać od Konsumenta zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w pkt 4.5.

4.7. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji przez Klienta bezpośrednio przez złożeniem Zamówienia, a ponadto podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową Sprzedaży ze Spółką i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia  oraz informującą o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

4.10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w pkt 4.9 powyżej, tj. z chwilą przyjęcia oferty Klienta przez Spółkę. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.9 wraz z załącznikami w formacie pdf: treści Regulaminu, pouczeniu o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i innych informacji, o których mowa w punkcie 2.9.

4.11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.12. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są:

Telefon - +48 660 422 322
E-mail - shop@primamoda.com.pl
Adres korespondencyjny - Prima Moda SA (sklep internetowy), ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 97 1240 3464 1111 0010 5342 9192 (bank PEKAO S.A.),

b) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności, internetowych PayU – dostępna jest wówczas opcja e-przelewu, zapłaty kartą debetową lub kartą kredytową, kontem PayU,

c) za pobraniem, do rąk dostawcy Towaru, gotówką lub za pośrednictwem karty płatniczej, w przypadku takiej możliwości dostarczonej przez dostawcę Towaru

 5.3 Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, o której mowa w punkcie 4.9, chyba, ze Klient wybrał, jako metodę płatności: "za pobraniem".

  

 VI. Sposób, termin i koszty dostawy Towarów

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

6.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych, jak i prawnych.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, tj. przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska lub poprzez odbiór Towaru z punktu odbioru wskazanego przez operatora InPost. Koszty dostawy szczegółowo zostały określone na podstronie Wysyłka i płatność. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w podsumowaniu Zamówienia.

6.4. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie przekroczy 7 dni licząc od dnia zaksięgowania dokonanej przez Klienta płatności na koncie Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przelewem na numer konta bankowego wskazany w zakładce Wysyłka
i płatność lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych PayU (zapłata e-przelewem, kartą płatniczą, kontem PayU) lub przy użyciu karty kredytowej, chyba, że Klient wybrał opcję płatności, jako: „płatność za pobraniem”, wówczas Czas realizacji Zamówienia liczony jest od daty dokonania przez Klienta Zamówienia, co potwierdzone zostanie w wiadomości mailowej wysłanej do Klienta

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

7.1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.7.4, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie
w terminie 30 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 7.1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysyłania go na adres PRIMAMODA „Zwrot” PRIMAMODA S.A (zwroty)  ul. Robotnicza 1a 53-607 Wrocław, brama nr 3, podany w niniejszym Regulaminie lub złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: shop@primamoda.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia. Wzór formularza odstąpienia oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 znajduje się również na stronie www.primamoda.com.pl/wymiana-i-zwroty Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: PRIMAMODA „Zwrot” ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław, brama nr 3

7.3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży  drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

7.4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na podstronie Wysyłka i płatność, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi.

7.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: PRIMAMODA „Zwrot” ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław, brama nr 3

7.8.  Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu.

7.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.11. Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących Towaru

8.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

8.2.  Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

8.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

8.4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

8.5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8.6. Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.7.  Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży ze względu na wadę Towaru, jeżeli wada jest nieistotna.

8.8. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.9. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad, usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, obniżyć cenę towaru lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny.

8.10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi Towaru.

8.11. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub przyznanych na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: PRIMA MODA S.A. Dział Obsługi Klienta, ul. Parafialna 71, 52-233 Wrocław lub na adres e-mail: dok@primamoda.com.pl 

8.12. Szczegółowy opis procedury rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów znajduje się na podstronie: www.primamoda.com.pl/reklamacje

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

9.3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Spółce mailowo pod adres admin@primamoda.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.5. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę.

10.2. Administratorem danych osobowych jest PRIMA MODA Spółka Akcyjna, ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław.

10.3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Umowy Sprzedaży.

10.4. Klient zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta.

10.6. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz w celach marketingu i promocji Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttps://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

11.2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Primamoda, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

11.3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

11.4 Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Primamoda:
1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Primamoda przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

11.5 Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ww Wrocławiu: http://wiih.ibip.wroc.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11.6 Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

11.7 Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 
Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr
Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Prima Moda S.A. do kontaktu z Klientami: biuro@primamoda.com.pl

11.8 Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

11.9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 

   

ZAŁĄCZNIK NR 1
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
3) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  PRIMAMODA "Zwrot" ul. ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław, brama nr 3 albo pocztą elektroniczną na adres: shop@primamoda.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W tym celu mogą Państwo pobrać i wypełnić formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.primamoda.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, po otrzymaniu prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających 

z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar  na adres: PRIMAMODA "Zwrot" ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław, brama nr 3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni na nasz adres: PRIMAMODA "Zwrot" ul. ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław, brama nr 3.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Pobierz regulaminFormularz zwrotuFormularz reklamacyjny

 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815