REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 PRIMAMODA·28 MARZEC 2017

  REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Poczuj wiosnę z Primamoda, 10% rabatu na całą kolekcję”

    1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-233) przy ul. Parafialna 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”).

   2. Akcja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym PRIMAMODA.

   3. Warunki akcji promocyjnej:
- klient otrzymuje 10% rabatu na całą kolekcję dostępną w sklepie stacjonarnym. Rabat naliczany jest przy kasie
- klient otrzymuje 10% rabatu na całą kolekcję dostępną na stronie internetowej po wpisaniu kodu rabatowego: WIOSNA

   4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od  28.03.2017 do 31.03.2017r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

   5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

   6. Zasady zwrotów towarów zakupionych w czasie trwania akcji promocyjnej:
Towary zakupione w ramach akcji promocyjnej nie podlegają zwrotom lub wymianie na inny produkt.

   7. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu.

   8. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

   9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: marketing@primamoda.com.pl.

   10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 „Sklep stacjonarny” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy Organizatora oferujący Towar. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.primamoda.com.pl/salony-sprzedazy.
„Okaziciel” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Organizatora Kartę Podarunkową.
„Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
„Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach stacjonarnych.
 
 
 
                                                                                                                              REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 „Odbierz 50 zł w prezencie od PRIMA MODA”

 1. 1.Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-233) przy ul. Parafialna 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”).

 2. Akcja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych PRIMA MODA.

 3. Warunki akcji promocyjnej:

  - przy zakupie towarów o łącznej wartości minimum 299 zł, klient otrzymuje bon towarowy w postaci karty podarunkowej o równowartości 50 zł,

  - za każde kolejne wydane 299 zł, klient otrzymuje kolejny bon towarowy w postaci karty podarunkowej o równowartości 50 zł,

  - łączną wartość przysługujących bonów towarowych klient otrzymuje na jednej Karcie Podarunkowej,

 4. Czas trwania akcji promocyjnej:

  Akcja promocyjna trwa od 22.03.2017 do 26.03.2017.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

 6. Zasady realizacji Karty Podarunkowej PRIMAMODA dostępne są na stronie internetowej w Regulaminie Karty Podarunkowej: www.primamoda.com.pl/regulamin-karta-podarunkowa/.1

 7. Kartę podarunkową PRIMAMODA ważna jest przez rok od momentu wydania jej w sklepie stacionarnym

 8. Zasady zwrotów towarów zakupionych w czasie trwania akcji promocyjnej, do których został wydany bon towarowy w postaci karty podarunkowej:

  - klient może zwrócić obuwie w regularnej cenie tzn. obuwie, którego cena nie została w żaden sposób obniżona. Zwrotu można dokonać w ciągu 7 dni od daty zakupu,

  - zwrotom nie podlegają: torebki, paski, pompony, bransoletki, skarpety, czapki, szale, okluary, akcesoria pielęgnacyjne oraz towary przecenione (w tym obuwie), - warunkiem zwrotu jest okazanie przez klienta potwierdzenia zakupu w postaci paragonu fiskalnego. Brak potwierdzenia zakupu uniemożliwia dokonanie zwrotu.

  - klient zwracając towar musi zwrócić również kartę podarunkową, która została mu wydana podczas zakupu towaru. W przypadku nie okazania karty podarunkowej lub okazaniem karty z pomniejszonym saldem zwrot nie zostanie przyjęty,

  - zwrot towaru może zostać rozliczony tylko poprzez wydanie lub doładowanie Karty Podarunkowej o wartość zwracanego towaru, wynikającą z przedstawionego paragonu fiskalnego.

 9. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu.

 10. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 11. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: biuro@primamoda.com.pl.

 12. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Sklep stacjonarny” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy Organizatora oferujący Towar. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.primamoda.com.pl/salony-sprzedazy.

„Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Organizatora, uprawniający Okaziciela do zakupu Towaru w Salonach do kwoty nominalnej karty.

„Okaziciel” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Organizatora Kartę Podarunkową.

„Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
„Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach stacjonarnych.

 

 


 

    REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„-10% na całą kolekcję” 

 1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-233) przy ul. Parafialna 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej    VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”). 
   
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym
  www.primamoda.com.pl
 3. Warunki akcji promocyjnej:
  - Promocją objęte są Towary marki PRIMAMODA
  - Klient moze wykorzystaj jednorazowo kod indywidalny do składanego zamówienia
  - W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów PRIMAMODA objętych promocją, Klient otrzyma zwrot pieniędzy na konto w ciągu 14 dni roboczych o równowartości kwoty która zapłacił za dany produkt.
   
 4. Czas trwania akcji promocyjnej:
  Akcja promocyjna trwa od  23-03-2017 do 02-03-2017.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.
   
 5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się  uczestnika z treścią niniejszego regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
 7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl.
 8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
 

„Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej.

 

 

 

 

 

 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815