PRIMAMODA·21 STYCZEŃ 2017

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„DIAMOND”

 

 1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-233) przy ul. Parafialna 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej    VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”). 
   
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie online www.primamoda.com.pl.
 3. Warunki akcji promocyjnej:
  - Promocją objęte są wyłącznie buty marki PRIMAMODA z linii DIAMOND: https://www.primamoda.com.pl/kolekcja-damska.html?line=630
  - Do każdej zakupionej pary butów PRIMAMODA z linii DIAMOND Klient otrzyma w prezencie Bransoletkę model 12S-PMD1, w wybranym kolorze: czerwonym, czarnym lub zielonym.
  - Klient powinien podać wybrany dla siebie kolor w polu komentarza do zamówienia, który pojawia się pod koniec procesu składania zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości dodania lub zmienienia koloru bransoletki, która będzie dodana do wysyłki.
  - Jeśli Klient nie poda w komentarzu wybranego koloru, bransoletka zostanie wysłana w przypadkowym kolorze.
  - W przypadku odstąpienia od umowy zakupu butów objętych promocją, Klient ma obowiązek odesłać otrzymaną bransoletkę wraz ze zwracanym towarem. W przypadku braku zwrotu bransoletki, po uznaniu odstąpienia, Klientowi zostaną zwrócone środki zakupu butów pomniejszone o koszt zatrzymanej bransoletki tj. o 59,00 zł
  - W przypadku wyczerpania zapasu na dany kolor, wybrany przez Klienta, a dostępności innych kolorów bransoletek, do Klienta zostanie wysłana bransoletka w przypadkowym, dostępnym kolorze.
   
 4. Czas trwania akcji promocyjnej:
  Akcja promocyjna trwa od  21-01-2017 do 31-01-2017 lub do wyczerpania zapasów.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.
   
 5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami poza wyprzedażą.

 6. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się  uczestnika z treścią niniejszego regulaminu.

 7. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl.
 9. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
 

„Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej.

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815