REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. Usługa „Newsletter” świadczona jest przez PRIMA MODA S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach PRIMA MODA S.A. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy:

4.1 Wypełnić formularz rejestracyjny w postaci papierowej dostępny w sklepach PRIMA MODA S.A., lub

4.2 Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.primamoda.com.pl

5. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

5.1 Wypełnić prawidłowo formularz:

5.1.1 W pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

5.1.2 Wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownik dobrowolnie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez PRIMA MODA S.A.

5.2 Kliknąć na przycisk „Zapisz” (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

5.3 Kliknąć na nadesłany na podany e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez PRIMA MODA S.A. treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.

6. PRIMA MODA S.A. nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. 

8. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

9. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez PRIMA MODA S.A. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

10. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą przy ul. Parafialnej 27, 52-233 Wrocław.

11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

12. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

13. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@primamoda.com.pl W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

14. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. PRIMA MODA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.primamoda.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.primamoda.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

15. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

17. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.primamoda.com.pl/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi „Newsletter” następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy. 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dygata 4/7 , 01-748 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospdoarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815