REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 25-05-2018r.

 

 1. Usługa „Newsletter” świadczona jest przez PRIMA MODA S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i kolekcjach PRIMA MODA S.A. poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy:
  1. Wypełnić formularz rejestracyjny w postaci papierowej dostępny w sklepach PRIMA MODA S.A., lub
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.primamoda.com.pl
 5. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
  1. Wypełnić prawidłowo formularz:

                                                               i.      W pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

                                                             ii.      Wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

                                                           iii.      Użytkownik dobrowolnie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez PRIMA MODA S.A.

 1. Kliknąć na przycisk „Zapisz” (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
 2. Kliknąć na nadesłany na podany e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez PRIMA MODA S.A. treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.
 3. Użytkownik, który zasubskrybował nwesletter PRIMA MODA otrzyma jednorazowy kod rabatowy na 30zł przy wykorzystaniu go przy zakupach na www.primamoda.com.pl. Kod rabatowy działa na wszystkie kategorie z wyłączeniem zakładki outlet oraz od minimalnej kwoty 90 zł.
 4. Prima Moda S.A. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) . Prima Moda S.A., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z Prima Moda S.A., w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych,. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.. 
 6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez PRIMA MODA S.A. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.
 8. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 271081, NIP: 897-16-48-802, wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 1.600.000,00 zł..
 9. Użytkownik może kontaktować się z PRIMA MODA S.A.  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Prima Moda S.A., ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław. Adres poczty elektronicznej: admin@primamoda.com.pl
 10. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia). Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.
  1. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkownika możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym.
  2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych
  3. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
  4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a)       żądania od Spółki dostępu do danych osobowych,

b)      żądania od Spółki sprostowania danych osobowych,

c)       żądania od Spółki usunięcia danych osobowych,

d)      żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f)        przenoszenia danych osobowych Użytkownika na jego życzenie.

Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez list wysłany poczty tradycyjnej na adres: Prima Moda S.A., ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław lub e-mail: adres poczty elektronicznej: rodo@primamoda.com.pl

 1. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Klientowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
 4. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@primamoda.com.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
 5. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 6. PRIMA MODA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.primamoda.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.primamoda.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 7. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.primamoda.com.pl/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi „Newsletter” następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy. 

 

place_icon Salony search_icon Szukaj favourite_icon Ulubione account_icon Konto card_icon Koszyk
Do góry