REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 PRIMAMODA·05 CZERWCA 2017

 

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO PRIMAMODA.COM.PL

 

 1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-748) przy ul. Dygata 4/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”)

 2. Konkurs jest prowadzony oraz opublikowany w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL.

 3. Warunki konkursu:
  - złożenie zamówienia w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL, o wartości min. 149 zł brutto w terminie od 01.06.2017r. do 30.06.2017r. włącznie
  - wysłanie zgłoszenia chęci udziału w konkursie na adres shop@primamoda.com.pl o tytule: "Zgłoszenie konkursowe" i treści: Zgłaszam chęć udziału w konkursie urodzinowym sklepu internetowego PRIMAMODA. Numer zamówienia: …..(numer zamówienia złożonego w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL)....

  Wysłanie zgłoszenia z chęcią udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 4. Czas i miejsce trwania konkursu:

  Konkurs trwa od 01.06.2017r. do 31.06.2017r. włącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

 5. Nagrody w konkursie:

  nagrody tygodniowe:

  1 x bransoletka (do wyboru z oferty  PRIMAMODA dostępnej na www.primamoda.com.pl);
  1 x okulary (do wyboru z oferty  PRIMAMODA dostępnej na www.primamoda.com.pl);
  3 x kod rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym PRIMAMODA przy realizacji zamówienia powyżej 199 zł brutto.

  nagrody miesięczne:

  1 x 500 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMAMODA;
  1 x 400 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMAMODA;
  1 x 300 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMAMODA.

  Rabaty oraz bony nie podlegają wymianie na gotówkę. 

  Łączna wartość nagród wynosi 4000 zł brutto.

 6. Nagrody tygodniowe przyznawane są poprzez losowanie, które odbywa się w ciągu następnego tygodnia, po zakończeniu tury:

  I tura: 01.06.2017r. - 9.06.2017r.
  II tura: 10.06.2017r. – 16.06.2017r.
  III tura: 17.06.2017r. – 23.06.2017r.
  IV tura: 24.06.2017r. – 30.06.2017r.

  W losowaniu nagród tygodniowych biorą udział zgłoszenia zamówień złożonych w danej turze.

  Nagroda miesięczna przyznawana jest poprzez losowanie ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń przesłanych podczas trwania konkursu. Losowanie nagrody miesięcznej i ogłoszenie wyników odbędzie się między 3-10.07.2017r.

 7. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na fanpage’u PRIMAMODA na portalu facebook.com na facebook.com/primamodasa. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową, na adres mailowy podany w zgłoszeniu  konkursowym.

  Nagrody tygodniowe zostaną przesłane do zwycięzców przez Pocztę Polską lub kurierem DPD, a kod rabatowy zostanie przesłany na adres mailowy. Nagroda miesięczna zostanie przesłana e-mailem do klienta w postaci kodu rabatowego do wykożystania w sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL.

 8. Kody rabatowe można zrealizować do dnia 31.08.2017r.na PRIMAMODA.COM.PL.

 9. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku wykorzystania kodu na zakup obuwia Klient ma prawo do wymiany danego modelu na inny rozmiar, dostępny w sprzedaży w sklepie online na PRIMAMODA.COM.PL. W tym celu należy zgłosić taką sytuację mailowo na adres shop@primamoda.com.pl w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 10. Otrzymane bony oraz kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.
  Za kody rabatowe i bony otrzymane w konkursie nie można nabyć kart podarunkowych PRIMAMODA.

 11. Zwrot zrealizowanego zamówienia, które bierze udział w konkursie, uznawany jest jako rezygnacja z chęci udziału w konkursie. W przypadku otrzymania nagrody oraz późniejszego odstąpienia od umowy zakupu, klient zobowiązany jest do oddania nagrody organizatorowi poprzez odesłanie wraz ze zwracanym zamówieniem. Kody rabatowe zostaną anulowane.

 12. W konkursie biorą udział zamówienie zrealizowane. Zamówienia anulowane, nieopłacone oraz nieodebrane nie będą brane pod uwagę.

 13. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady konkursu, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 14. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: marketing@primamoda.com.pl.

 15. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Organizatora, uprawniający Okaziciela do zakupu Towaru w Salonach do kwoty nominalnej karty.
  „Okaziciel” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Organizatora Kartę Podarunkową.
  „Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
  „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach stacjonarnych i sklepie internetowym PRIMAMODA.COM.PL

 

 


 

 

Sklep internetowy www.primamoda.com.pl prowadzony przez Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271081 kapitał zakładowy 1.600.000 PLN NIP: 897-16-48-802 REGON: 932270815