REGULAMINY KONKURSÓW I PROMOCJI

REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ

PRIMA MODA 11.03.2022

„Final Sale -50 zł -90zł -135 zł

 1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl 

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b) W czasie trwania akcji rabatowej ‘FINAL SALE’ koszyk zakupowy zostanie pomniejszony o :

1)  -50 zł przy zakupie 1 produktu za co najmniej 300 zł. (od 300 do 349 zł rabat -50zł)

2) -90zł przy zakupie 1 produktu za co najmniej 350 zł  (od 350 do 449 zł rabat -90zł)

3) -135 zł przy zakupie 1 produktu za co najmniej 450 zł (od 450+ rabat -135 zł)

 

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 11.03.2022 do 20.03.2022.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 

RIMAMODA & GATTA

PRIMA MODA 19.12.2018

& 1. ORGANIZACJA KONKURSU PRIMA MODA & GATTA

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą PRIMA MODA x GATTA

 

Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 01-748 przy ul. Parafialna 27 Wrocław wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”

„Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

 

& 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

2 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 2.01.2021 i potrwa do dnia 10.01.2021 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji konkursowej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram spełniającego warunki serwisu.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

4.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na serwisie Instagram.

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Prima moda oraz Gatta

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.

3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/primamodashoes/?hl=pl uczestnik ma zadanie oznaczyć swoją przyjaciółkę w komentarzu oraz odpowiedzieć na pytanie - wstaw emotki które będą symbolizowały Twoje plany w 2021 r w komentarzu pod postem konkursowym, uczestnik konkursu musi również obserwować profil @primamodashoes i @gattaofficial oraz polubić zdjęcie konkursowe

4. Ze wszystkich komentarzy Komisja konkursowa wybierze 3 odpowiedzi.

5.Wyniki konkursu ogłoszone będą o godz 15:00 dnia 11.01.2021 na Instagramie Prima moda https://www.instagram.com/primamodashoes/?hl=pl

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

 

§ 5. NAGRODY

1. Konkurs przewiduje 3 Zwycięzców.

2. 1 nagroda: dowolna para botków od Prima moda oraz mega paka rajstop od Gatta (10 par rajstop które są dostępne w rozmiarach S,M,L )

3. 2 nagroda: dowolna torebka z modelu CAIRO od Prima moda oraz zestaw rajstop Gatta (5 par rajstop dostępnych w rozmiarach S,M,L )

4. 3 nagroda : dowolna para rękawiczek skórzanych od Primamoda oraz zestaw rajstop od Gatta (5 par rajstop dostępnych w rozmiarach S,M,L)

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instagramie https://www.instagram.com/primamodashoes/?hl=pl

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @primamodashoes na Instagramie  w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub Instagram.

6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Prima moda Spółka z o.o. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

· marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu nie będą rozpatrywane

& 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego

PRIMA MODA 05.2019

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„EKO Shopper Bag

 

1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 00-537 przy ul. Krucza 6/14 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl oraz salonach stacjonarnych PRIMAMODA.

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b)     Do każdego zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym lub internetowym o wartości przekraczającej lub równej 199,00 zł za całe zamówienie, każdy Klient otrzymuje możliwość zakupu jednej wybranej przez siebie Torebki, spośród modeli wskazanych w pkt c poniżej, o 55 zł taniej od pierwszej ceny produktu ; 

c)     Promocją objęte są wyłącznie Torebki marki PRIMA MODA (zwane dalej promocyjnymi torebkami): https://www.primamoda.com.pl/catalogsearch/result/?q=10L-ZX18 (do wyczerpania zapasów) tj. modele:

 • 10L-ZX18 BIANCO
 • 10L-ZX18 FUXIA
 • 10L-ZX18 NAVY

 d)     Do każdego zakupu powyżej kwoty 199 zł lub równego kwocie 199 zł Klient otrzymuje możliwość zakupu wybranej przez siebie jednej promocyjnej torebki w cenie 14,99 zł.

 e)     W sklepie internetowym Klient powinien dodać wybraną promocyjną torebkę do koszyka kiedy wartość koszyka osiągnie 199 zł. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości dodania lub zmiany wybranej promocyjnej torebki.

 f)      W salonach stacjonarnych Klient ma możliwość wyboru promocyjnej promocyjnej torebki spośród aktualnie dostępnych modeli (w ramach modeli wskazanych w pkt c powyżej) w danym salonie.

 g)     W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów, które obniżają wartość zamówienia poniżej 199 zł, Klient ma obowiązek odesłać również promocyjną torebkę wraz ze zwracanym towarem. W przypadku braku zwrotu promocyjnej torebki, po uznaniu odstąpienia, Klientowi zostaną zwrócone środki zakupu towarów pomniejszone o koszt zatrzymanej promocyjnej torebki (koszt ten może się różnić w zależności od ceny danego modelu obowiązującej w momencie składania zamówienia).

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 27-05-2019 do 01-09-2019 lub do wyczerpania zapasów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRIMA MODA 19.12.2018

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„-15% dla zalogowanych”

 

1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 01-748 przy ul. Krucz 6/14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl 

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b)     do każdego zamówienia w sklepi internetowym dla osób zalogowanych naliczany będzie rabat w wysokości 15% całego koszyka.

c)     Promocja nie obejmuje torebek i portfele już przecenionych w kwocie 99 zł znajdujących się pod linkiem https://www.primamoda.com.pl/torebki99.html

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 19-12-2018do 24-12-2018 lub do wyczerpania zapasów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

________________________________________________________________________________________________________________________PRIMA MODA 07.2017

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„IDEALNY DODATEK NA LATO”

 

1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie 01-748 przy ul. Dygata 4/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802  (zwaną dalej „Organizatorem”

2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie online www.primamoda.com.pl oraz salonach stacjonarnych PRIMA MODA.

3. Warunki akcji promocyjnej: 

a)     W akcji promocyjnej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych, których zakupy nie będą dokonywane w ramach prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

b)     Do każdego zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym lub internetowym o wartości przekraczającej 199,00 zł za całe zamówienie, każdy Klient otrzymuje możliwość zakupu jednej wybranej przez siebie bransoletki, spośród modeli wskazanych w pkt c poniżej, o połowę taniej (-50%) od ceny danej bransoletki bez upustów; 

c)     Promocją objęte są wyłącznie bransoletki marki PRIMA MODA (zwane dalej promocyjnymi bransoletkami): https://www.primamoda.com.pl/akcesoria/bransoletki.html (do wyczerpania zapasów) tj. modele:

 • 12S-PMD1 NERO;
 • 12S-PMD2 ROSSO;
 • 12S-PMD3 VERDE;
 • 12S-05446B LABRADORITE/GOLD;
 • 12S-09736B LABRADORITE/GOLD;
 • 12S-12413B BLACK.ONYX/GOLD.PLAT;
 • 12S-09302B BLACK.ONYX/GOLD.PLAT;
 • 12S-12421B CLOUDY.AGATE/GOLD.PL;
 • 12S-33424B CLOUDY.AGATE/GOLD.PL;
 • 12S-0204BP TRIDACNA.SHELL/GOLD;
 • 12S-09204B TRIDACNA.SHELL/GOLD;
 • 12S-09625B GREY.AGATE/GOLD.PLAT;
 • 12S-09306B GREY.AGATE/GOLD.PLAT;
 • 12S-09311B GREEN.JADE/GOLD.PLAT;
 • 12S-9311BP GREEN.JADE/GOLD.PLAT;
 • 12S-09315B PINK.JADE/GOLD.PLAT;

 d)     Do każdego zakupu od 199,00 zł na całe zamówienie Klient otrzymuje możliwość zakupu wybranej przez siebie promocyjnej bransoletki w cenie o połowę niższej od ceny tej bransoletki bez upustów.. 

 e)     W sklepie internetowych Klient powinien dodać wybraną promocyjną bransoletkę do koszyka kiedy wartość koszyka osiągnie 199,00 zł. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości dodania lub zmienienia wybranej promocyjnej bransoletki.

 f)      W salonach stacjonarnych Klient ma możliwość wyboru promocyjnej promocyjnej bransoletki spośród aktualnie dostępnych modeli (w ramach modeli wskazanych w pkt c powyżej) w danym salonie.

 g)     W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów, które obniżają wartość zamówienia poniżej 199,00 zł, Klient ma obowiązek odesłać również promocyjną bransoletkę wraz ze zwracanym towarem. W przypadku braku zwrotu promocyjnej bransoletki, po uznaniu odstąpienia, Klientowi zostaną zwrócone środki zakupu towarów pomniejszone o koszt zatrzymanej promocyjnej bransoletki (koszt ten może się różnić w zależności od ceny danego modelu obowiązującej w momencie składania zamówienia)

4. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od 12-07-2017 do 31-08-2017 lub do wyczerpania zapasów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5. Przystąpienie do promocji, jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

7. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: marketing@primamoda.com.pl

8. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej.


________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIMA MODA·05 CZERWCA 2017

 

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO PRIMA MODA.COM.PL

 

 1. Organizatorem akcji jest PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-748) przy ul. Dygata 4/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271081; NIP: 897-16-48-802 (zwaną dalej „Organizatorem”)

 2. Konkurs jest prowadzony oraz opublikowany w sklepie internetowym PRIMA MODA.COM.PL.

 3. Warunki konkursu:

  - złożenie zamówienia w sklepie internetowym PRIMA MODA.COM.PL, o wartości min. 149 zł brutto w terminie od 01.06.2017r. do 30.06.2017r. włącznie

  - wysłanie zgłoszenia chęci udziału w konkursie na adres shop@primamoda.com.pl o tytule: "Zgłoszenie konkursowe" i treści: Zgłaszam chęć udziału w konkursie urodzinowym sklepu internetowego PRIMA MODA. Numer zamówienia: …..(numer zamówienia złożonego w sklepie internetowym PRIMA MODA.COM.PL)....

  Wysłanie zgłoszenia z chęcią udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 4. Czas i miejsce trwania konkursu:

  Konkurs trwa od 01.06.2017r. do 31.06.2017r. włącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

 5. Nagrody w konkursie:

  nagrody tygodniowe:

  1 x bransoletka (do wyboru z oferty  PRIMA MODA dostępnej na www.primamoda.com.pl);
  1 x okulary (do wyboru z oferty  PRIMA MODA dostępnej na www.primamoda.com.pl);
  3 x kod rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym PRIMA MODA przy realizacji zamówienia powyżej 199 zł brutto.

  nagrody miesięczne:

  1 x 500 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMA MODA;
  1 x 400 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMA MODA;
  1 x 300 zł do wykorzystania na zamówienie w sklepie internetowym PRIMA MODA.

  Rabaty oraz bony nie podlegają wymianie na gotówkę. 

  Łączna wartość nagród wynosi 4000 zł brutto.

 6. Nagrody tygodniowe przyznawane są poprzez losowanie, które odbywa się w ciągu następnego tygodnia, po zakończeniu tury:

  I tura: 01.06.2017r. - 9.06.2017r.
  II tura: 10.06.2017r. – 16.06.2017r.
  III tura: 17.06.2017r. – 23.06.2017r.
  IV tura: 24.06.2017r. – 30.06.2017r.

  W losowaniu nagród tygodniowych biorą udział zgłoszenia zamówień złożonych w danej turze.

  Nagroda miesięczna przyznawana jest poprzez losowanie ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń przesłanych podczas trwania konkursu. Losowanie nagrody miesięcznej i ogłoszenie wyników odbędzie się między 3-10.07.2017r.

 7. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na fanpage’u PRIMA MODA na portalu facebook.com na facebook.com/primamodasa. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową, na adres mailowy podany w zgłoszeniu  konkursowym.

  Nagrody tygodniowe zostaną przesłane do zwycięzców przez Pocztę Polską lub kurierem DPD, a kod rabatowy zostanie przesłany na adres mailowy. Nagroda miesięczna zostanie przesłana e-mailem do klienta w postaci kodu rabatowego do wykożystania w sklepie internetowym PRIMA MODA.COM.PL.

 8. Kody rabatowe można zrealizować do dnia 31.08.2017r.na PRIMA MODA.COM.PL.

 9. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku wykorzystania kodu na zakup obuwia Klient ma prawo do wymiany danego modelu na inny rozmiar, dostępny w sprzedaży w sklepie online na PRIMA MODA.COM.PL. W tym celu należy zgłosić taką sytuację mailowo na adres shop@primamoda.com.pl w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówienia.

 10. Otrzymane bony oraz kody rabatowe nie łączą się z innymi kodami rabatowymi.
  Za kody rabatowe i bony otrzymane w konkursie nie można nabyć kart podarunkowych PRIMA MODA.

 11. Zwrot zrealizowanego zamówienia, które bierze udział w konkursie, uznawany jest jako rezygnacja z chęci udziału w konkursie. W przypadku otrzymania nagrody oraz późniejszego odstąpienia od umowy zakupu, klient zobowiązany jest do oddania nagrody organizatorowi poprzez odesłanie wraz ze zwracanym zamówieniem. Kody rabatowe zostaną anulowane.

 12. W konkursie biorą udział zamówienie zrealizowane. Zamówienia anulowane, nieopłacone oraz nieodebrane nie będą brane pod uwagę.

 13. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady konkursu, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 14. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: marketing@primamoda.com.pl.

 15. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Organizatora, uprawniający Okaziciela do zakupu Towaru w Salonach do kwoty nominalnej karty.
  „Okaziciel” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Organizatora Kartę Podarunkową.
  „Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
  „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach stacjonarnych i sklepie internetowym PRIMA MODA.COM.PL

 

 

 

 

 

place_icon Salony search_icon Szukaj favourite_icon Ulubione account_icon Konto card_icon Koszyk
Do góry