REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ PRIMAMODA

obowiązujący od 20 października 2015


I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. „Wydawca” - PRIMA MODA Spółka Akcyjna, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, tel.: +48 71/341 80 91 lub +48 0/661 917 166, faks: 48 71/342 13 25, e-mail:biuro@primamoda.com.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000271081, NIP: 897-16-48-802, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 PLN
 2. „Salon” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny sklep firmowy Wydawcy oferujący Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.primamoda.com.pl/salony-sprzedazy.
 3. „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.primamoda.com.pl
 4. „Karta Podarunkowa PRIMAMODA Gift Card” lub „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach oraz w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Salonach do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej PRIMAMODA Gift Card;
 5. „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
 6. „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Salonie.
 7. „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach oraz w Sklepie Internetowym;
 8. „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.primamoda.com.pl/karty-podarunkowe w Salonach oraz w Sklepie Internetowym.


II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Podarunkowych.
 2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Salonie w celu zakupu Towarów.
 3. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Kart Podarunkowych obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród Towaru lub możliwych do realizacji w Salonie lub Salonach wskazanych przez Wydawcę, co powoduje, że taka Karta Podarunkowa będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę, lub wyłącznie w tym Salonie lub Salonach, które zostały wskazane przez Wydawcę.   
 5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej Aktywacji.
 6. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po Aktywacji i w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 8. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) jest możliwe o dowolną kwotę, przy zastrzeżeniu, że wartość Karty Podarunkowej po doładowaniu odpowiadać będzie wartości mieszczącej się w przedziale kwotowym wskazanym w pkt. III. 2. Użytkownik może doładować Kartę Podarunkową przy odpowiednim zastosowaniu zasad, na jakich następuje aktywacja katy podarunkowej, opisanych w pkt III poniżej, z tym zastrzeżeniem, że doładowanie Karty Podarunkowej możliwe jest, o ile spełnione są następujące warunki: Karta Podarunkowa nie utraciła ważności zgodnie z pkt II. 5 oraz wartość Karty Podarunkowej nie osiągnęła 0,00 zł. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika nie wiąże się z przedłużeniem jej ważności.
 9. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


III.
 WYDANIE I AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę.
 2. Karta Podarunkowa jest dostępna dla Nabywcy w wybranej przez Nabywcę wartości w przedziale kwotowym: od 20 zł do 5000 zł.
 3. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie lub Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym Kartę Podarunkową zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 Regulaminu, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
 6. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji w Salonie po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
 7. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje:
  1) w Salonie bezpośrednio po dokonaniu Aktywacji - w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej w Salonie;
  2) w terminie oraz sposób wskazany w regulaminie Sklepu Internetowego - w przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry) wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;
  3) w przypadku zwrotu przez Użytkownika Towaru nabytego w Salonie w terminie 14 dni od dnia jego zakupu (za dzień zakupu uważa się dzień zakupu wynikający z paragonu fiskalnego), na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 8. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 9. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową (“Aktywacja”):
  1) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej w Salonie – bezpośrednio po otrzymaniu środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 lub bezpośrednio po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, mającej za przedmiot przekazanie środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1;
  2) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry), po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.


IV.  ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i nieuszkodzona (posiada pasek magnetyczny i kod kreskowy, z którego da się odczytać wszelkie dane).
 2. W przypadku transakcji dokonywanej w Salonie Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez przedstawienie jej personelowi Salonu oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Towaru.
 3. Z chwilą ustalenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że Karta obejmuje swoim zakresem - przypisanym jej przez Wydawcę - produkt lub grupę produktową oraz Salon wybrany przez Użytkownika, a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza wartość środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej na poczet ceny Towaru i pomniejsza aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.
 4. Aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji
  z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Salonie w chwili realizacji tego prawa.
 5. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie.
 6. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 7. W przypadku transakcji dokonywanej w Salonie - po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej pracownik Salonu zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową i wydaje zakupiony Towar.
 8.  Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 
 9. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Podarunkowej w Salonie po okazaniu pracownikowi Salonu Karty Podarunkowej
 10. Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową w Salonie bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Podarunkowej.
 11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  1) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;
  2) gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
  3) uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej - Wydawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby odczytania Karty Podarunkowej;
  4) gdy w Salonie wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 


V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie
  z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. W przypadku otrzymania przez Wydawcę wiarygodnej informacji, że Użytkownik wykorzystuje Kartę Podarunkową niezgodnie z jej przeznaczeniem Karta Podarunkowa może zostać zablokowana lub zastrzeżona.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy Kartę Podarunkową w przypadku transakcji dokonywanych w Salonie, chyba że Wydawca wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.


VI.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres Prima Moda S.A., ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław dopiskiem „Reklamacja- GIFT CARD” za pośrednictwem listu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, na koszt Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu, np. wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej, z której zapłacono za Kartę Podarunkową, lub inny dowód.  
 4. Reklamację można złożyć w sposób przewidziany w treści ust. 1, korzystając z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://www.primamoda.com.pl/reklamacja.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Użytkownik nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.


VII.  ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

 1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy części kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej, w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty Podarunkowej w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej w Salonie, Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.
 3. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Salonie
  z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub odpowiedniej części tej ceny nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Podarunkową lub Towar danym sposobem zapłaty.   
 5. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zwrotu Towaru zakupionego w Salonie w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu Towaru (za dzień zakupu uważa się dzień zakupu wnikający z paragonu fiskalnego) na podstawie przedstawionego w Salonie paragonu fiskalnego, dokumentującego dokonanie zakupu Towaru, z tym zastrzeżeniem, iż zwrotowi nie podlegają następujące Towary oferowane do sprzedaży w Salonach: torebki, portfele, paski, szale, czapki, skarpety, breloki, bransoletki. Nie podlega zwrotowi Towar, który został zakupiony w całości lub części poprzez realizację Karty Podarunkowej. Warunkiem zwrotu Towaru przez Użytkownika jest, aby nie posiadał on jakichkolwiek znamion użytkowania, nie był uszkodzony, nie posiadał wad fizycznych oraz aby jego cena w momencie sprzedaży nie była obniżona (m. in. ze względu na wady fizyczne lub uszkodzenia, wyprzedaż sezonową, przecenę). Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w oryginalnym opakowaniu, w jakim Towar znajdował się w momencie jego sprzedaży, z wszelkimi oznaczeniami (ceną). Zwrot Towaru może zostać rozliczony tylko poprzez wydanie lub doładowanie Karty Podarunkowej o wartość zwracanego Towaru, wynikającą z przedstawionego paragonu fiskalnego. 


VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 2. Nabywca Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.
 3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne
  i nie uprawniają do zakupu Towaru.
 4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, w Salonach, na stronie internetowej pod adresem www.primamoda.com.pl/karta-podarunkowa/regulamin_karty.pdf oraz w Sklepie Internetowym. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie
   i udostępnienie treści umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Nabywcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.primamoda.com.pl/karta-podarunkowa/,
  w Salonie oraz w Sklepie Internetowym wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu
  i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2015 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, aktywowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu zastosowanie przez okres ich ważności będzie miał Regulamin obowiązujący w dacie ich aktywacji.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani
  z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 10. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą;,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. 
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma  charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 12. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę
  i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
 13. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 14. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 15. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób:
  1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy: Prima Moda S.A. ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław
  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: Sklep online primamoda.com.pl, tel. +48 660 422 322 *opłata za połączenie telefoniczne pobierana jest według stawek operatora (zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument)

  3) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: shop@primamoda.com.pl

 

  ZAŁĄCZNIK NR 1

place_icon Salony search_icon Szukaj favourite_icon Ulubione account_icon Konto card_icon Koszyk
Do góry